ปัจจุบัน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โดยแบ่งการ ดำเนินการเป็น 14 สัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 สัญญา และอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง 4 สัญญา ส่วนงานระบบรางและการจัดหาขบวน รถ มี 1 สัญญา อยู่ระหว่างการออกแบบ

สัญญาที่ 3-5
ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา

ระยะทาง : 12.38 กม.

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค

ก่อสร้างแล้วเสร็จ : 7.62%

ความคืบหน้าของโครงการ

- พฤษภาคม 2567

- เมษายน 2567

- มีนาคม 2567

- กุมภาพันธ์ 2567

- มกราคม 2567

- ธันวาคม 2566

- พฤศจิกายน 2566

- ตุลาคม 2566

- กันยายน 2566

- สิงหาคม 2566

- กรกฎาคม 2566

- มิถุนายน 2566

- พฤษภาคม 2566

- เมษายน 2566

- มีนาคม 2566

- กุมภาพันธ์ 2566

- มกราคม 2566

ความคืบหน้า วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 : 7.62%